fbpx

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste. Luotu 23.5.2018. Päivitetty 16.5.2023

Rekisterinpitäjä
Sappeen matkailukeskus Sappeenvuorentie 200  36450  SALMENTAKA Puh. 020 755 9970

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
Jouko Poukkanen Postiosoite: Sappeenvuorentie 200  36450  SALMENTAKA Sähköposti: sappee@sappee.fi

Rekisterin nimi
Sappeen matkailukeskuksen asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde Sappeen matkailukeskukseen tai Sappeen matkailukeskuksen palveluihin rekisteröityminen, sekä työsuhde Sappeen matkailukeskuksessa.
Rekisterin tarkoitus
Sappeen matkailukeskus on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Sappeen matkailukeskuksen uutiskirjeen tilanneiden, varauksen tehneiden tai tapahtumaan ilmoittautuneiden, sekä matkailukeskuksen muiden palveluiden käyttäjien ja työntekijöiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä.

Sappeen matkailukeskuksen sisäisesti ylläpitämät yhteystieto- ja asiakasrekisterit ovat Sappeen matkailukeskuksen sähköisen uutiskirjeen tilaajarekisteri sekä Sappeen matkailukeskuksen varaustietokanta. Rekistereissä esiteltyjä henkilötietoja voidaan käsitellä Sappeen matkailukeskukseen kuuluvissa yksiköissä henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietoja Sappeen matkailukeskus tarvitsee, jotta varaukset voidaan käsitellä ja vahvistaa. Lisäksi tietoja tarvitaan, jotta asiakas voi vastaanottaa varauksiinsa liittyvän tiedon Sappeen matkailukeskukselta.
Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä anonyymisti tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan käyttää asiakkaan suostumuksesta myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö
Sappeen matkailukeskuksen asiakkuustiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoitetiedot
 • Matkapuhelinnumero
 • Lankapuhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika
 • Y-tunnus
 • Sukupuoli
 • Muu asuinmaa
 • Taloustunniste
 • Mahdollinen uutiskirjehistoria
 • Tapahtumiin osallistuminen
 • Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset
 • Asiakkaan yksilöivä tunnistenumero
 • Varaukseen liittyvät tiedot kuten majoituskohde, lähtöpäivä, varauspäivä, mahdolliset hotelli- ja lentotiedot, matkan hinta, alennukset ja alennusperusteet, myyntikanava ja mahdollinen virkailija, varausseurue, matkaan liittyvät lisäpalvelut, kanta-asiakasnumerot.
 • Rinnepäivien käyttötiedot
 • Tapaturmalomakkeessa kerättävät tiedot

Edellä luetellut tiedot tallennetaan, jos ne liittyvät asiakkuuteen.

Vuokraustapahtumiin tarvitaan toimitusehtojen mukaisia lisätietoja, kuten:

 • Henkilötunnus
 • Paino
 • Pituus
 • Taitotaso

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot
 • Matkojen- ja lisäpalvelujen ostoista ja tarjouspyynnöistä kertyvät tapahtumatiedot
 • Varaaja, seuralainen tai osa ryhmää
 • Asiakkaan antamat tiedot asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa
 • Sähköpostimarkkinoinnin hallintajärjestelmä
 • Evästeet tai muut vastaavat tekniikat

Asiakkaan ja Sappeen matkailukeskuksen väliset puhelut voidaan tallentaa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi Sappeen matkailukeskuksen yhteismarkkinointiyrityksille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, kuten poliisille ja muille viranomaisille, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai Sappeen matkailukeskus on muutoin velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tapaturmiin ja ensiapuun liittyviä tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle tai tapaturmassa osallisena olleille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto:

 • manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään
  lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Vuokraustapahtumiin liittyvät henkilö- ja vuokraustiedot hävitetään vuokrausajan jälkeen.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

 • sijaitsevat internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu SSL-protokollan avulla.
 • käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella
  käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Rekisteritietojen tarkastaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tämän rekisteriselosteen kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Sappeen matkailukeskuksen asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi.

Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Sappeen matkailukeskuksen asiakaspalveluun.

Tietosuojan rekisteriselosteeseen voidaan tehdä muutoksia julkaisemalla uudet ehdot Sappeen matkailukeskuksen internetsivuilla osoitteessa: www.sappee.fi. Tästä syystä suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti nämä ehdot. Jos lisäät muiden henkilöiden henkilötietoja, on sinun vastuullasi varmistaa, että Sappeen matkailukeskuksessa on oikeus käsitellä kyseisen henkilön henkilötietoja soveltuvien tietosuojaehtojen mukaisesti.