Vastuullinen toiminta ympäristöön nähden tarkoittaa organisaation vastuuta omasta toiminnasta aiheutuvista ympäristövaikutuksista, myös välillisesti. Sen tavoitteena on vastuullinen toiminta ympäristön kantokyvyn ja luonnonvarojen kestävän käytön suhteen.

Energiankäyttö

Hiihtokeskuksen palveluiden rakentaminen ja tuottaminen, infra ja infran ylläpitäminen vaativat paljon sähköenergiaa. Sappeen hiihtokeskus on käyttänyt vuodesta 2016 Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa Ekoenergiaa. Ekoenergia on nollapäästöistä bioenergiaa. Sähkön käytön osalta keskus on jo nollapäästöinen.

Keskuksessa käytetään polttomoottorilla varustettuja koneita ja laitteita (rinnekoneet, moottorikelkat, mönkijät sekä muut työkoneet). Keskuksen kaikki kaksitahtiset moottorikelkat ovat vaihdettu vähäpäästöisimpiin nelitahtikoneisiin. Laitteistoa uusitaan säännöllisesti. Keskus on selvittänyt myös sähkökäyttöisten moottorikelkkojen soveltuvuutta ja harkitsee siirtymistä sähkökäyttöisiin moottorikelkkoihin, kun ne ovat soveltuvia keskuksen käyttötarpeisiin.

Polttoaineen käytön osalta on selvityksessä siirtyminen biopolttoaineisiin sekä todellisten hiilidioksidipäästöjen mittaaminen. Päästöjen selvittämisen jälkeen keskus voi tehdä kompensaatioita. Tavoitteena on tehdä kompensaatiot kotimaisiin kompensaatiokohteisiin ja kompensoida aiheutuneet päästöt täysimääräisesti.

Valaistuksen osalta keskus on vaihtanut alueen yleisvalaistuksen energiatehokkaampiin led-valoihin sekä vaihtaa myös rinnevaloja energiatehokkaampiin LED valoihin uusimistarpeen mukaan.

Keskuksen kaikki rinteet ovat keinolumetettuja. Keskus on investoinut lumetusjärjestelmän tehostamiseen viimeisen 10 vuoden aikana noin miljoona euroa. Investoinnin päämääränä on ollut järjestelmän tehostaminen, niin tuoton, kuin energiatehokkuuden näkökulmasta. Investointien myötä keskuksen käyttämä sähköenergian tarve on pudonnut tehtyyn kuutio määrään verrattuna.

Keskus kehottaa asiakkaitaan huomioimaan energiankulutuksen loma-asunnoissa. Kun kierrätys saadaan laajemmaksi, ohjeistetaan asiakkaat kierrättämään oikein.

Ympäristön huomioiminen

Keskus toimii Laipanmaan reunalla. Luonto ja ympäristö ovat keskeisessä roolissa keskuksen tarjoamiin palveluihin. Toiminnassa nähdään tärkeänä luonnon monimuotoisuus, ympäristön tila sekä ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassa.

Keskuksen laskettelurinteet ovat rakennettu yrityksen omistamille maille. Yrityksen asiakasmäärät ovat kasvaneet ja tarve rakentaa lisää rinteitä on olemassa. Uusia rinnealueita on suunniteltu. Suunnittelussa on otettu huomioon maaomistajat, ympäristö sekä luonnon kulumisen minimointi. Mikäli uusia rinteitä rakennetaan, niin rinteet rakennettaisiin alueelle, jossa on puustoa. Mahdollisen uuden rinnealan alueelta puusto kaadetaan. Kaadettu puusto kompensoidaan ekologista kompensointia käyttäen eli Sappee korvaa kaadetun puuston istuttamalla vastaavan alueen kokoisen metsän.

Keskuksen kaikki rinteet ovat keinolumetettuja. Rinteiden lumettaminen vaatii vettä, energiaa, työvoimaa sekä koneita.
Rinteiden lumettamiseen tarvittava vesi pumpataan rinteiden pohjoispäässä olevasta Iso Arajärvestä. Järven pinta-ala on 44 hehtaaria, se on 1,6 kilometriä pitkä ja 700 metriä leveä. Järvellä on neljään suuntaan työntyvät lahdet. Luoteeseen osoittaa Soukonlahti, itään Hyyrätinlahti, kaakkoon Pitkälahti ja neljäs lahti on mutkallaan lounaaseen. Järven oma laskuoja, jonka luusuassa alkaa Arakoski, laskee Sappeenjärveen, joka vuorostaan laskee suoraan Pälkäneveteen. Järvi kuuluu Kokemäenjoen vesistöön.

Veden pumppaaminen Iso Arajärvestä on luvanvaraista. Keskus seuraa pumpattavan veden määrää sekä järven pinnan korkeutta säännöllisesti. Keskus tekee tiivistä yhteistyötä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa. Kvvy Ry tekee lupamääräyksissä sovitun ohjelman mukaisesti vesistövaikutusten tarkkailua Iso Arajärvessä ja Sappeenjärvessä, sekä määrävuosittain kalataloudellisen tarkkailuraportin, sekä toimittaa raportit Ely-keskuksen lupaviranomaiselle, Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, Sappeen osakaskunnalle ja Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden kalastusalueen edustajalle. Nykyinen vedenottolupa on riittävä tämänhetkiseen rinnepinta-alaan nähden.

Keskus tukee Sappeen osakaskunnan (635–432–876–1) toimintaa, tuen voimin osuuskunta toteuttaa kalaistutuksia Iso Arajärveen ja Sappeenjärveen.

Bike park-reittien suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan maanomistajat, ympäristö olosuhteet sekä vältetään ympäristön kuluttamista. Käytettävät maa-ainekset on ympäristöön soveltuvia. Käytetyille maa-aineille on haettu ympäristölupa, mikäli maa-aineen käyttö on vaatinut ympäristöluvan tai tehty maa-aineen käytöstä on ELY-keskukselle MARA-ilmoitus.
Sappee sijaitsee Laipanmaan reunalla, luonnon keskellä, mutta lähellä isoja asutuskeskuksia. Sappeelle ei kulje julkisia kulkuvälineitä, joka luo haasteen ympäristöystävällisen liikennöinnin keskukseen. Sappee on luonut omia kimppakyytiryhmiä Facebookin, omat ryhmät eri alueille sekä omat ryhmä lasketteluun sekä bike parkkiin.

Tämä mahdollistaa ympäristö ystävällisemmän liikennöinnin eri alueilta Sappeelle. Ryhmistä informoidaan Sappeen nettisivuilla ja Sappeen Facebook-kanavissa.

Sappee tekee yhteistyötä pirkanmaalaisen linja-autoyrittäjän kanssa liikennöinnin parantamiseksi. Sappee suosittelee työntekijöille kimppakyytejä sekä mahdollistaa henkilökunnalle yhteisasumisen alueella.

Sappee on lopettanut ilotulitteiden käytön jo vuonna 2000. Ilotulitteet eivät kuulu ympäristöön, jossa Sappee sijaitsee ja niillä on häiritsevä vaikutus alueen eläimiin. Sappee ei suosittele iloitulitteiden käyttöä alueella.

Kierrättäminen

Keskus pyrkii käyttämään materiaaleja mahdollisimman pitkään materiaalin elinkaaren ajan. Keskus purki vuonna 2005 alueella pääravintola toimineen Urjanlinna hirsirakennuksen. Puretun rakennuksen hirret uusiokäytettiin ja niistä rakennettiin kaksi erillistä rakennusta (karavanhuoltorakennus sekä Vohvelikahvila). Keskuksen kahdeksasta hissistä kaksi hissiä on poistettu käytöstä toisesta keskuksesta ja otettu uusiokäyttöön Sappeella (hissit on huollettu täydellisesti ennen uusiokäyttöä). Talvikaudella 2022 suunnitellaan hissikapasiteetin lisäämistä ja kapasiteetin kasvattamiseen pyritään löytämään toisaalla käytöstä poistettu hissi. Toiminnallaan keskus jatkaa jo kertaalleen käytöstä poistettujen laitteiden elinkaarta.

Keskuksen talousjätteen jätehuollosta vastaa Pirkanmaan jätehuolto. Alueelle järjestetty jätehuolto on ollut vielä rajoitettua laajan kierrätyksen näkökulmasta. Talousjätteen kierrättäminen on toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Tilanne on nyt muuttunut ja keskuksella on mahdollista kierrättää bio-, paperi-, metalli- sekä lasijäte, jota tulee talousjätteen mukana. Keskuksessa aloitetaan talousjätteen kierrättäminen keskuksen hallinnoimissa majoituskohteissa sekä omissa tiloissa vuoden 2022 aikana. Samalla aloitetaan asiakkaiden ohjeistaminen kierrätyksen tärkeydestä sekä viestitään, kuinka he voivat viettää Sappeen vierailun mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä.

Keskus kierrättää toiminnasta tulevan metallijätteen, metallijäte noudetaan metallinkerääjän toimesta säännöllisesti. Jäteöljyt kerätään omiin säiliöihin ja ne noudetaan kierrätykseen valtuutetun jäteöljyn käsittelijän toimesta. Sähkölaitteet kierrätetään sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen.

Keskuksen talousjätteen keräyksestä vastaa Pirkanmaan jätehuolto Oy. Pirkanmaan jätehuolto Oy toimittaa jätettä Tammervoiman hyötyjätelaitokseen, jossa sekajätteestä tehdään lämpö- ja sähköenergiaa.